11427417_1585450691703274_3587623173822894130_o

Pacific Island Simulations 正在制作台北桃园国际机场地景。他们正在制作最后一部分:夜间贴图和灯光效果。请到Facebook上查看预览。

作者 Zicheng Cai