Globall Art制作的巴西第二大国际机场里约热内卢国际机场SBGL V2 X-Plane版本发布了。

约热内卢国际机场SBGL V2带来最新的航站楼、滑行道和登机桥。

作者 Zicheng Cai